Thursday, June 25, 2009

Ikalawang Bahagi ng Ikatlong Serye (III:2, 2010 Pebrero)

Sa elektronikong pakikipagtransaksyon man o hindi, nawa ay maranasan ng mga mambabasa ang mga pinakamaiinan na tugon sa sampu na laging kinahaharap at inaasam sa pagpasok ng silid-aklatan: maramdamang inaasahan, napapanahong serbisyo, maramdamang inaalagaan, maayos na serbisyo, maintindihan, makatanggap ng tulong o assistance, maramdamang mahalaga, matanggap, makilala at maalala, at maalayan ng respeto (Quality Customer Service).

Ang mga kawani ng laybrari, sa pangkalahatan, ay sinasapantaha ang mga pangangailan at motibo ng tagatangkilik upang mapagsilbihan sila at maihandog ang katangi-tangi sa paglilingkod. This requires active, empathic listening that picks up on the nuances of the conversation—the implicit as well as the explicit content (Flannery, 2007).

Sa kabilang banda, nararapat na pasalamatan ang mga nasa laybrari dahil sa nagagawa nitong ilahok bilang bahagi ng kanilang programa ang mga sopistikadong e-guides mula sa Internet ng libre o walang bayad sa mga mag-aaral, kawani, at fakulti. Tulad na lamang ng Vault Career, http://www.cogswell.edu/vault.htm na isang onlayn na pagmumulan. Kung mag-isang tatangkilikin ng mag-aaral, kakailanganin ng 1,500 na dolyares upang mabuksan ito at suyurin ang higit sa limampung guides na mayroon ito. Ang isang laybrari ay maaring makabili nito sa napakamurang halaga na mas marami ang makikinabang.

Kung matanong patungkol sa pagpili ng kurso, bilang halimbawa, handa at ipinapakita ng espesyalista ng laybrari ang mga durungawan para sa industriya ng pagpapayo tampok ang mga kuwento, opinyon, mabubuting karanasan ng mga prominenteng personalidad mula sa iba’t-ibang panig ng mundo kung bubuksan ang Vault Career. Ang rekomendasyong ito na hiniling na magkaroon at nabili ng laybrari - elektronikong pagmumulan- na nanggaling sa Sentro ng Karera ng pamantasan ay karapatdapat ring pasalamatan.

Ang mapagyamang karanasan sa laybrari, kapag nabanggit at inihayag sa iba ay nagpapaalala kung paano ang mga kawani ay tumutupad, tumutulong at nagpapamalas na may paggalang, kapantayan at katapatan sa bawat kliyente. Magbubunga ito ng masayang kundisyon sa serbisyong pangkostumer na kung saan masosorpresa ang kliyenye ng isang mabiyayang pananatili sa laybrari dulot na rin ng elektronikong pagmumulan na di sinapantahang lubhang malaki ang maiidudulot sa kanya bilang mananaliksik.

Ang mapasaya ang bawat isa, kasama dito ang mga nagsisipaglingkod ay pagbubuo ng isang kultura na ekselente sa serbisyong pangkostumer. Customer service standards so that you consistently, and to the endless pleasure of your customers, is a culture that delivers customer service excellence (Welsh, 2009).

Iisa lang ang pumupuno sa isipan ni Jamlid, estudyante mula pa sa ibang bansa, kundi maisalita at maipadama kung gaano siya lubos na natutuwa. Kakahanap pa lamang kasi niya ng isang e-book na kanyang nabasa na inilalako sa onlayn noon 2006 at nabasa muli upang makapag-print ng ilang bahagi mula sa Control of Cognitive Processes: Attention and Performance XVIII na inedit nina Stephen Monsell at Jon Driver bilang isang elektronikong libro ng Google. Dahil sa sitwasyong ito, nagkaroon ng isang kaiga-igayang panahon o engkuwentro si Jamlid kasama ang kanyang laybraryan na nagsuperbisa ng paghahanap.

To predict satisfaction, we’ve got to know two things. First, how did the customer perceive the service? Perception is all in the mind. Two different customers might perceive the same service in very different ways. Second, what were the customers’ expectations? Were they in line with the firm’s ability to deliver service, or, were they unrealistic (Lovelock, 1994).


Ang manunulat ay naging tagapagsalita sa Manila City Library (dalawang sesyon) para sa kanilang forum: Public Relation Towards Our Clientele noong Hunyo 3, 2009 sa Main Library (Reference Division), Manila City Library, Sining Kayumanggi, Mehan Garden, Ermita, Manila at nakadalo sa isang forum na may pamagat na Valuing Library Services bilang PRO o opiser ng PAARL noong Hunyo 24 sa Seminar Room ng Megatrade Hall 1, Megamall Building 1.

No comments: