Monday, November 17, 2008

Ikalabingdalawang Bahagi ng Isang Serye

Inaasahan na matutunghayan ninuman ang mga serbisyong pang-aklatan na mayroon ang laybraryan para sa kanyang mga mambabasa sa Internet o bahay-gagamga.

Bahagi sa mga gawain ng laybraryan ay ang mga malikhaing pamamaraan upang maganyak ang mga tao na hanapin at tugunan ang mga pangangailan sa impormasyon saan man sila naroon. Hinahayag ito ng mga manggagawa ng mga silid-aklatan bilang readers services. Isang malaking puntos para sa isang silid-aklatan na handugan ang publiko ng mga katalogo at mga elektronikong panggagalingan o websites, dyornal, paksang patnubayan at iba pa ang kanyang mga mambabasa.

Maipabatid nawa nito sa lahat ang isang hiling ng isang ama:

maging palabasa sana si Julia bagama’t siya ay dalawang taon pa lamang ng sa gayon siya ay maging dalubhasa rin sa kultura. Unang larawan kanyang nakita ay mula sa akdang sinulat ni Luis Gatmaitan at ito ay ang Aba, May Baby sa Loob ng Tiyan ni Mommy!. Tuwang-tuwa si Julia tuwing bubuklatin ito ng kanyang ina. Pagkakita sa larawan ng nagdadalang-taong babae, kanyang titignan ang aking asawa at sabay ngiti pagkatapos sulyapan ang tiyan nito. Ayon sa ama, “si Julia ay bunga ng isang pangarap at hinihiling na sana ay walang depekto sa katawan…”

Katulad ng ginagawa ng ilan, may talakayang nagaganap sa tulong na rin ng Internet. Dito di naiinip ang karamihan - mga estudyante sa kolehiyo bilang halimbawa - at di maiksi ang pasensiya sa talakayan. Ang biswal na teknolohiya, bilis ng takbo, eksena at tugon sa tanong ay mga hamon sa laybraryan upang mailantad kaagad kung anuman mayroon ang kanyang silid-aklatan upang mapagsilbihan ang nagangailangan. Ang kaalamang mayroon ang laybraryan sa koleksyon at proseso ng panaliksik ay nararapat lamang na mapaghuhusay pa gamit ang mga libre o may bayad na teknolohiya.

Nawa’y pakatatandaan ng bawat laybraryan na ang karamihan sa ating mga tagatangkilik ay may kakaibang ekspektasyon - format agnostic, nomadic, multitasking; paraan sa pagkatuto - experiential, collaborative, integrated; at paniniwala - principled, adaptive, direct sa paggamit ng impormasyon Abram at Luther, 2004).

No comments: